Giúp mình với, Toán 8: Chứng minh: a^4 - 5a^2 - a + 9,5 luôn dương với mọi a?

5 câu trả lời 5