Tôi muôn hỏi các ban chung có truóc hay gà có truóc?

6 câu trả lời 6