Những trường hợp nago được miễn gọi nhập ngũ và hoãn nhập ngũ trong thời bình?

3 câu trả lời 3