Giải giúp mình phương trình này: 3(z^3)+4(z^2)+3z+2=0?

3 câu trả lời 3