Một quan sát viên đứng ở bờ nhận thấy rằng : khoảng cách giữa 5 ngọn sóng liên tiếp là 12m. bước sóng là?

5 câu trả lời 5