Sục 2.24 lít khí CO2(đktc) vào 150 ml dung dịch NAOH 1M thu được dung dịch A. Tính khối lượng các chất tan trong A?

3 câu trả lời 3