Hòa tan 11,6 gam RNO3 vào dung dịch HNO3 đặc , dư thu được m gam muối RNO3 và 4,48 lit hỗn hợp khí ở dktc .xacs định m?

3 câu trả lời 3