HK1 chỉ một tháng hạnh kiểm khá còn những tháng khác tốt thì Tổng Kết Hạnh kiểm thế nào ạ? Con là HS lớp 6?

Cập nhật: Học lực các tháng đều xếp loại tốt ạ
3 câu trả lời 3