Cho A (-1;2),B (2;0),C (3;4).Tọa đọ trực tâm H của tam giác ABC?

5 câu trả lời 5