Ai giúp mình giải chi tiết bài này vs! (Toán rời rạc). T.T?

Cho n thuộc Z*. Liệt kê tất cả số nguyên k sao cho: 0<k<n và n chia hết cho k.
Giải theo kiểu thuật Toán lại cần xác định độ phức tạp của thuật Toán luôn ạ
3 câu trả lời 3