12/11/2011: "MẮT THỨ HAI, TAI THỨ BẢY" 2c?

12/11/2011: "MẮT THỨ HAI, TAI THỨ BẢY" Thứ bảy,cuối tuần, đã đến rồi Công nhân, viên chức, khắp nơi nơi Cái tai thứ bảy, đang nghe ngóng Con mắt thứ hai, vẫn ngó ngoài Thân thế trong phòng, làm nhiệm vụ Tinh thần, tư tưởng, nhớ về ai! Mới hay, thứ bảy, đôi tai thính Ngày nghỉ cuối tuần, ngóng xả... hiển thị thêm 12/11/2011:
"MẮT THỨ HAI, TAI THỨ BẢY"
Thứ bảy,cuối tuần, đã đến rồi
Công nhân, viên chức, khắp nơi nơi
Cái tai thứ bảy, đang nghe ngóng
Con mắt thứ hai, vẫn ngó ngoài
Thân thế trong phòng, làm nhiệm vụ
Tinh thần, tư tưởng, nhớ về ai!
Mới hay, thứ bảy, đôi tai thính
Ngày nghỉ cuối tuần, ngóng xả hơi
Levanm45
1 câu trả lời 1