Nguyên nhân sự phát triển từ vượn thành người cổ. Kq. Câu phủ định. Gdcd 10 nhoa?

3 câu trả lời 3