Đánh giá ngắn gọn về quan niệm " trọng nam khinh nữ" Ac giúp em với ạ?

5 câu trả lời 5