Bác "Giới cấm rao lỗi" của Bồ-tát giới?

Bác "Giới cấm rao lỗi" của Bồ-tát giới

http://phatgiaodoinay.blogspot.com/2016/04/bac-gioi-cam-rao-loi-cua-bo-tat-gioi.html?m=1
4 câu trả lời 4