Giúp mình với mình sấp kiểm tra r cho 1 đoạn ADN có chiều dài 4080 ăntrông , số Nu loại G=489 . Tính số Nu còn lại ?

4 câu trả lời 4