E^y + 5^(2x+5).cosx trong Pascal viết thế nào ạ?

3 câu trả lời 3