Khướu bị gãy gần lìa chân có thể lành lại được không?

3 câu trả lời 3