Nếu học kỳ 1 hạnh kiểm khá học kỳ hanh kiểm tốt thì cả năm hạnh kiểm gì ? (Hạnh kiểm khá vì gian lận trong thi cử)?

3 câu trả lời 3