Viết đoạn văn ngắn có sử dụng dấu ngoặc đơn,dấu 2chấm,dấu ngoặc kép.?

4 câu trả lời 4