Cho một tam giác vuông abc. Biết ab dài 6m, bc dài 3m. Tính cạnh huyền ac bằng bao nhiêu?

11 câu trả lời 11