Ai biết làm mờ nền ảnh làm giúp gởi lại mình vs mình cần gấp lắm huhu?

6 câu trả lời 6