GDCD 9: truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN theo các lĩnh vực?

Giới thiệu một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN theo các lĩnh vực (mỗi lĩnh vực 5 truyền thống)
+ truyền thống về đạo đức
+ truyền thống về văn hoá nghệ thuật
+ truyền thống về lao động sản xuất
Giúp em với ạ
5 câu trả lời 5