Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động và giá trị sử dụng của hàng hoá có thống nhất với nhau không? Tại sao?

3 câu trả lời 3