Ducanger là gì?

Là bọn Nam Cặc óc chó
4 câu trả lời 4