Dấu hiêu nhận biết 2 âm au và ou?

4 câu trả lời 4