Giải giúp bài toán hình. Cám ơn 5*?

Cho nửa (O; R) AB đường kính. OC là bán kính vuông góc AB. M trung điểm AC, tia OM cắt cung AC tại E, BE cắt OC tại I , tia MI cắt BC tại N .
Ch/m tam giác CON cân
1 câu trả lời 1