Nếu như hk1 em yếu hk2 trung bì thì có ở lại lớp ko mà lớp 7 có cho thi lại ko?

6 câu trả lời 6