Một người có nhóm máu A có thể truyền cho người có nhóm máu B được ko ?Tại sao?

5 câu trả lời 5