2sin2x+1= 0 với 0<x<π?

Tìm các nghiệm
4 câu trả lời 4