Đưa ra những sáng kiến của mình trong hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm an toàn giao thông?

Đưa ra những sáng kiến của mình trong hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.
4 câu trả lời 4