Hiện tại mình đã trunhs tuyển nvqs vòng sơ tuyển.... chỉ vài hôm nữa là mình khám vòng cuối... mọi người chỉ mình cách rớt... cám ơn m.n?

3 câu trả lời 3