Nhập vào 1 mảng 1 chiều a xuất ra các phần tử chia hết 3 nhưng k chia hết cho 9?

4 câu trả lời 4