Viết 1 đoạn hội thoại ngắn trong đó ít nhất có sử dụng 1 thành ngữ?

5 câu trả lời 5