Tại sao đàn tam chỗ cần lên dây, thì bên trên người ta đặt 1 cần bên dưới đặt 2 cần mà không ngược lại lại, nó có ý nghĩa gì không?

4 câu trả lời 4