Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về câu nói : " đã là con người thì phải lao động "?

3 câu trả lời 3