Vì sao nói vị thế xã hội luôn diễn biến, thay đổi theo xu hướng phát triển của xã hội? Cho ví dụ chứng minh?

4 câu trả lời 4