KHÔNG NÊN KẾT GIAO VỚI Người trốn tránh ít khi tự nhận trách nhiệm về mình.?

Cập nhật: .... Thứ họ thích làm đó là chỉ tay vào người khác và không bao giờ chịu thừa nhận họ có lỗi.
1 câu trả lời 1