Giúp mình câu này vs?

Tại sao nói khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc là cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc
4 câu trả lời 4