Lòng người bất định sinh lòng oán hận không phải là người theo thiên chúa phải không?

8 câu trả lời 8