Phúc đức tại mẫu?

Nếu có con thì mẹ sẽ dành cho con tất cả !
Cập nhật: Cho dù là con nuôi !
Cập nhật 2: https://www.youtube.com/watch?v=zEqj3Vz5Iuk
4 câu trả lời 4