A đã nói là a không tiếp boy ma,sao toan gay vs boy nt toi z?

4 câu trả lời 4