27/12/2013: TẠM BIỆT BẾN DƯỢC 1/2?

27/12/2013:
TẠM BIỆT BẾN DƯỢC
Thì giờ loang loáng, đã qua mau
Bến Dược uy linh, xin vẫy chào
Tạm biệt Củ Chi, khu địa đạo
Trở về nơi: Giáo xứ Tân Thông
Giáo dân dự lễ, siêng cầu nguyện
Liệt sỹ hương hồn, mãi sáng trong
Ảm thực chung vui ngày họp mặt
Cùng ôn truyền thống, cuả cha ông
Ngày 27/12/2013
Minhle989
4 câu trả lời 4