Bằng bao nhiêu?

Không biết tính bai này
3 câu trả lời 3