Viết chương trinh pascal kiểm tra một số nguyên được nhập vào từ bàn phím là số chẵn hay số lẻ?

Giải giúp tôi
5 câu trả lời 5