Địt mẹ thánh spam khiêm, bao công, an danh, chúng mày đéo có việc gì làm à sao não ngắn vậy suốt ngày ở trên yahoo chấm chấm cái con mẹ mày.?

Lũ ngu
10 câu trả lời 10