Nêu quy luật biến đổi tính axit,tính bền,tính khử của HX?

3 câu trả lời 3