Lặng im là 1 ngôn ngữ?

https://www.youtube.com/watch?v=CNIBxevz9mA

Khi người ta đã hiểu đủ về nhau rồi !
6 câu trả lời 6