Tôi cần lời khuyên?

Tôi có một đứa bạn chơi 4 năm,nhưng tôi lại chẳng bít zì về bạn ấy mặc dù tôi lun ns mọi thứ về tôi cho bạn ấy bít ,khi bạn ấy giận hay tôi sai tôi cũng xin lỗi nhung khi bạn ấy sai làm tôi giận (Vd ns bí mật của tôi cho mng bít ) thì bạn ấy lại im mặc kệ tôi đợi tôi luôn luôn chủ đông ns bạn ấy ms ns chuyện lại... hiển thị thêm Tôi có một đứa bạn chơi 4 năm,nhưng tôi lại chẳng bít zì về bạn ấy mặc dù tôi lun ns mọi thứ về tôi cho bạn ấy bít ,khi bạn ấy giận hay tôi sai tôi cũng xin lỗi nhung khi bạn ấy sai làm tôi giận (Vd ns bí mật của tôi cho mng bít ) thì bạn ấy lại im mặc kệ tôi đợi tôi luôn luôn chủ đông ns bạn ấy ms ns chuyện lại như là tôi sai vậy.
Tôi cần lời khuyên.
6 câu trả lời 6