"Thắng không kiêu , bại không nản"?

Ăn điểm bao nhiêu cũng không chắc mình đang hy vọng , lúc quá mơ mộng lắm khi lại nhầm ?
Cập nhật: Dẫu sao cũng 'của thiên trả địa' !
Cập nhật 2: https://www.youtube.com/watch?v=CNIBxevz9mA
6 câu trả lời 6