Hôm bữa đi thi học kỳ có đứa bạn cùng bạn đánh son màu đen í, nhìn mà thấy ghét quá =D?

1 câu trả lời 1